Oh gey do dah gah luh lah dee hay he,
Gah luh gwo dee you gay says dee day low do uh e.
Low guh we you he gay a we gah nah new go e,
Ah nee a low he we nee gah lees dah lah dah nuh tays guh e,
Nahs gey gway gah luh lah dee gee nee gah lees dee hah.
Nee dah do dah gwee a oh gah lees jah yuh dee,
Sgey uh see go he e gah gee dee gah yo gee nay ho jo gee do gey,
Dee gays gey uh see gwo no days gey do guh e, nabs gey gway.
Jee jah jee gah yah hno jee guh we you he a e,
Ah lah lee dee nee gey dee yee gay a e,
Ah lah a jee luh gwo gee you a e,
Nee go he luh e.
A may nuh.