Basic profile:

Ninjutsu 10
Genjutsu 8
Taijutsu 3
Power 3
Speed 6
Chakra amount 6
Chakra potency 6

Kekkei Genkai: dōjutsu
Sharingan
Uchiha blood
Byakugan

Kekkei Genkai: advanced nature transformation
Futon
Yoton
Hyoton
Jiton
Ranton (Storm release)
Mokuton

Shakuton (Scorch release)
Kekkei Genkai:
Bakuton
Kibaku Nendo
Jugo KG
Sakon KG
Shikotsumyaku (Kaguya clan)